Zasady przyznawania punktów

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

1. Egzamin gimnazjalny

max 100 pkt

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

max 20 pkt

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  max 20 pkt
matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  max 20 pkt
przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  max 20 pkt
język obcy nowożytny:
– wyniki egzaminu na poziomie podstawowym – 0,08 punktu za każdy uzyskany procent.
– wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym – 0,12 punktu za każdy uzyskany procent. 

max 20 pkt

2. Oceny na świadectwie gimnazjalnym
(cel. – 20 pkt.,   bdb. –16 pkt,    db.–12 pkt,   dst.–8 pkt,  dop.–2 pkt)

 z języka polskiego

 max 20 pkt

 z matematyki

 max 20 pkt

 z j. angielskiego lub j. niemieckiego

 max 20 pkt

lepsza z ocen:  z informatyki lub techniki

 max 20 pkt

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 pkt

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum) – zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r)

max 13 pkt 

 5.
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 2 pkt
 6. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
– z języka polskiego, matematyki oraz historii i wiedzy społeczeństwie – (cel – 20 pkt, bdb -16 pkt, db – 12 pkt, dst – 8 pkt, dop – 2 pkt) sumuje się i dzieli przez 2
– z biologii, chemii, fizyki i geografii – (cel – 20 pkt, bdb -16 pkt, db – 12 pkt, dst – 8 pkt, dop – 2 pkt)- sumuje się i dzieli przez 4
– z języka obcego nowożytnego (cel – 8 pkt, bdb – 6 pkt, db – 4 pkt, dst – 2 pkt, dop – 0,5 pkt)

MAKSYMALNIE KAŻDY KANDYDAT MOŻE UZYSKAĆ 200 PUNKTÓW.

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.