Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w ZSP nr 4

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO TECHNIKUM NR 4 I BRANŻOWEJ SZKOŁY    I STOPNIA NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

RUDA ŚLĄSKA ,  UL. TOŁSTOJA 13 ; TEL. (32) 24-21-628

Opracowane na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia   31 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2018 / 2019.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 • 149, art. 155, art. 165 ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 • postępowanie uzupełniające na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019 SZKOŁA PRZYJMIE:

kandydatów do technikum 4-letniego, kształcących w zawodach:

 • technik logistyk,
 • technik eksploatacji portów i terminali.
 • technik realizacji nagrań i nagłośnień,
 • technik elektryk,
 • technik mechatronik.

kandydatów do branżowej szkoły I stopnia , kształcącej w zawodach:

 • magazynier logistyk,
 • elektryk,
 • operator cnc,
 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • krawiec,
 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • PRAKTYKI GWARANTOWANE W CKP

oraz

 • mechatronik,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • kamieniarz,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz –tynkarz,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz.

Przyjęcie do klasy pierwszej 4- letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, którzy dostarczą następujące dokumenty:

 • kopie i oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kopie i oryginały zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • dwa zdjęcia,
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu ( brak przeciwwskazań).

SKIEROWANIE DO PORADNI MEDYCYNY PRACY ZOSTANIE WYDANE KANDYDATOM PO ZŁOŻENIU PRZEZ NICH ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

Badania wykonuje Przychodnia Rejonowa SPZOZ ul. Pokoju 4 , 41-709 w Rudzie Śląskiej

 • Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy musi być dostarczone do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 1. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę:
 • oceny uzyskane z gimnazjum z języka polskiego i trzech innych przedmiotów ustalonych dla poszczególnych oddziałów;
 • zasady przeliczania ocen na punkty
celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

 

 • szczegółowe osiągnięcia ucznia:
Osiągnięcia Punktacja maksymalna
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów

 

Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

 

 

10 punktów

7 punktów

 

5 punktów

 

Udział w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty

– za dwa i więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

– za dwa i więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

– za dwa i więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

– za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

10 punktów

 

7 punktów

5 punktów

7 punktów

 

5 punktów

 

3 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym,

– krajowym,

– wojewódzkim,

– powiatowym.

 

 

 

 

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 

18 punktów

Aktywność społeczna w tym praca na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

Egzamin gimnazjalny

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 

·         historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·         matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·         przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·         język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu

100 punktów

 

 

 

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

 

 

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

 

 

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty, w sposób określony w punkcie 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty na ocenę z języka nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum , przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 8. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 9. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 10. c) dobrym –przyznaje się po 13 punktów,
 11. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 12. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

 1. Zajęcia edukacyjne (przedmioty szkolne) brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych oddziałów .
Kierunek przedmioty
technik logistyk ·         język polski

·         matematyka

·         język angielski

·         informatyka

technik eksploatacji portów i terminali ·         język polski

·         matematyka

·         język obcy

·         informatyka

technik realizacji nagrań i nagłośnień ·         język polski

·         matematyka

·         fizyka

·         informatyka

technik elektryk ·         język polski

·         matematyka

·         historia

·         informatyka

technik mechatronik ·         język polski

·         matematyka

·         informatyka

·         fizyka

Branżowa szkoła I –go stopnia ·         język polski

·         matematyka

·         historia

·         język obcy

 

 1. Przy jednakowej ilości punktów dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia pierwszeństwo przyznaje się temu, który ma wyższą ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

– matematyki

– zachowania

– lub gdy występuje szczególna sytuacja losowa.

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób elektroniczny.
 3. Dla kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną przygotowano specjalny kwestionariusz osobowy- wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie szkoły)

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 • do 18 maja do 18 czerwca 2018r do godz.12.00 – termin składania podań/wniosków z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
 • od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz.15.00 – termin dostarczania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectw lub kopii ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 05 lipca 2018r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 06 lipca 2018r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały. Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.
 • 06 lipca 2018r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym z listy, którzy potwierdzili wybór kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 • od 06 lipca do 12 lipca 2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum    i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 13 lipca 2018r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nie przyjętych do szkoły    i podanie informacji o wolnych miejscach
 • 16 lipca 2018r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
 • Do szkół dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyjmowani do dnia    31 sierpnia 2018 r.
 • 31 sierpnia 2018 r. – ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów    i ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.