Branżowa szkoła I stopnia nr 4

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 SZKOŁA PRZYJMIE:

kandydatów do branżowej szkoły I stopnia , kształcącej w zawodach:

 • magazynier logistyk,
 • elektryk,
 • operator cnc,
 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • krawiec,
 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • PRAKTYKI GWARANTOWANE W CKP

oraz

 • mechatronik,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • kamieniarz,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz –tynkarz,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

MAGAZYNIER – LOGISTYK 432106

AU.22. Obsługa magazynów 

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)  przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2)  przechowywania towarów;
3)  ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4)  prowadzenia dokumentacji magazynowej.

 • oraz
  Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
  Obsługa magazynów dystrybucji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji

AU.22. Obsługa magazynów
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji

AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

ZSP NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 4 (kierunki wielozawodowe ) kształci w zawodach:

NOWOŚĆ – MAGAZYNIER – LOGISTYK !!!

SPRZEDAWCA  522301 – AU.20. PROWADZENIE SPRZEDAŻY

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
2)prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży ;
2) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
3) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej; określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; przestrzega norm towarowych oraz norm jakości;
4) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
5) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży i zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
6) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej; zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; przeprowadza inwentaryzację towarów.

FRYZJER 51410

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur.

Uczeń:
1) określa indywidualne cechy urody klienta i przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
2) dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów; dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;
3) przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury; ustala etapy strzyżenia;
4) wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych; wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
6) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich; wykonuje fryzury okolicznościowe; wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.

KRAWIEC 753105

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania, modelowania i wykonywania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem
klienta;
2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych – prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.

Uczeń:
1) wykonuje pomiary krawieckie; dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
2) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich; wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;
3) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych; dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
4) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych; ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.

 

KUCHARZ 512001

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Uczeń:
1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
2) stosuje receptury gastronomiczne; rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów; dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
3) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością; rozpoznaje zmiany zachodzące
4) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; użytkuje sprzęt w żywności podczas sporządzania potraw i napojów; i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; ocenia organoleptycznie żywność;
5) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
6) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje.

 

CUKIERNIK 751201

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jestprzygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzania półproduktów cukierniczych;
3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych i ich dekorowania.

Uczeń:
1) określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania;
2) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych;
3) planuje proces technologiczny, dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
6) dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych;
7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
8) przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
9) sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze.

WĘDLINIARZ 751107

TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
2) magazynowania i przygotowywania mięsa oraz przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
4) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Uczeń:
1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
2) dobiera i przygotowuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
3) dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
4) planuje operacje technologiczne i obsługuje maszyny i urządzenia,
5) wykonuje czynności związane z produkcją wędlin,, konserw i przetworów tłuszczowych;
6) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz prowadzi dokumentację .

 

ELEKTRYK  741103

EE.05. Montaż, uruchamianie konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
4) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Uczeń:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów i urządzeń elektrycznych;
2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
3) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych.

JEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W CAŁEJ EUROPIE!!!

 

Elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w :
zakładach energetycznych – elektrowniach – komunikacji – przemyśle produkcyjnym – przemyśle usługowym – placówkach handlowych na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

Uczniowie naszej szkoły od niedawna uzyskali możliwość korzystania z dostępu do najnowszych, profesjonalnych mierników i tablic symulacyjnych firmy SONEL.

W skład dostępnego sprzętu wchodzi:

MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI MPI-502

Miernik ten umożliwia pomiar:

 • impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω (również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD

 • parametrów wyłączników RCD

  typu

  AC

  i A

 • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA MRU-200

Miernik ten umożliwia pomiar:

 • Rezystancji uziemień
 • Rezystywności gruntu

(Jako jedyny miernik na świecie umożliwia pomiar rezystancji uziemienia wszystkimi znanymi metodami).

 

TABLICA DEMONSTRACYJNA DB-1

Tablica, pozwalająca na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Pozwala na prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Unikatową cechą jest możliwość prezentowania pomiarów uziemienia zarówno metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, ale również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia.

Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych. Konstrukcja DB-1 umożliwia jej wykorzystanie w dowolnym miejscu pod warunkiem zasilenia napięciem 230 V. Wszystkie wykonywane pomiary z użyciem DB-1 nie ingerują w żaden sposób na instalację, do której zostanie podłączona tablica demonstracyjna.

Symulacja pomiaru rezystancji uziemienia z wykorzystaniem tablicy demonstracyjnej i miernika MRU-200.

Od zarania dziejów rośnie zapotrzebowanie człowieka na energię elektryczną… To zdanie definiuję jednoznacznie pozycję elektryka we współczesnym świecie.

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Elektryk jako jeden z najstarszych zawodów nauczanych w szkołach technicznych mimo upływu czasu nie stracił nic na swojej aktualności a nawet należy stwierdzić, że jak mało który zyskuje na znaczeniu. Rozwijająca się technologia wchodząca w co raz to nowe dziedziny życia powoduje, że obecny rynek pracy postrzega elektryka jako profesjonalistę o wysokiej pozycji zawodowej. To elektryk zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej a przez to pracę wszystkich zakładów przemysłowych, funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych.

Głównymi działami nauczania w szkole branżowej są:

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych gdzie do zadań elektryka należy:

 • montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
 • pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych

Ilości zdawanych egzaminów (kwalifikacji) dla uczniów szkoły branżowej I-go stopnia (1 egzamin):

Gdzie elektryk może znaleźć zatrudnienie? Na to pytanie można by odpowiedzieć krótko – praktycznie wszędzie. Do najważniejszych miejsc pracy możemy zaliczyć:

Zakłady przemysłowe – jako pracownik utrzymania ruchu

Budowy – montaż instalacji elektrycznych, antenowych, alarmowych i internetowych

Warsztaty samochodowe – naprawa samochodowych instalacji elektrycznych

Elektrowniei elektrociepłownie – jako pracownik utrzymania ruchu i konserwator sprzętu

Zakłady energetyczne – Montaż i naprawy sieci kablowych, napowietrznych i stacji transformatorowych

Prywatne zakłady i przedsiębiorstwa – montaż, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych, antenowych, internetowych, naprawa urządzeń elektrycznych, pomiary instalacji elektrycznych

Biura projektowe – projektowanie instalacji elektrycznych i energetycznych oraz zespołów napędowych i sterowania urządzeń elektrycznych (wymagane dalsze kształcenie na studiach)

NASZE ATUTY
– przyjazna szkoła z tradycją
– atrakcyjne formy kształcenia
– bogata baza dydaktyczna oraz dobrze wyposażone pracownie
– PRAKTYKA GWARANTOWANA!
Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik elektryk
• PROMUS Ruda Śl.
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Opel Kanclerz Sp. z o.o. Ruda Śląska
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).
W szkole proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – od szkolnej telewizji tołstoj.tv po zajęcia sportowe prowadzone w najnowszej hali sportowej w mieście.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

 

 

OPERATOR CNC (OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ) 722307

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Uczeń:
1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;
4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

 KBD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy i wykonywania robót malarskich;
2) wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych.

Uczeń:

1) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
2) rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz i rodzaje izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych i przestrzega zasad ich wykonania;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
4) dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych.

MECHATRONIK  742118 

 

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych.
Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych.
Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych.
Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH   741203

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych.

Uczeń:
1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
4) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi; wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; wymienia uszkodzone układy.

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Uczeń:
1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
2) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego; wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
3) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
4) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych; wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
5) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych .

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306

MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Uczeń:
1) rozróżnia techniki kształtowania blach; wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych; planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
2) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych i czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;
3) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
4) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego: wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów.

 

LAKIERNIK 713201

MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenia powłok lakierniczych; wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.
3)prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń:
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych; oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;
2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni; określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;
3) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych; rozróżnia materiały wypełniające;
4) przygotowuje i nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;
5) dobiera materiały ścierne; szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię;
6) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;
7) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;
8) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

 

MURARZ – TYNKARZ 711204

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych; wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
2) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie; dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw i mieszanek betonowych; sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
2) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
3) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.

 

 

ŚLUSARZ 722204

 

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń; wykonywania połączeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
2) planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń; charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; dobiera części podlegające wymianie;
4) wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń; wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
5) montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
6) dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń; wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
7) wykonuje konserwację narzędzi;
8) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

 

STOLARZ 752205

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Uczeń:
1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych;
2) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów;
3) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji;
4) sporządza szkice i rysunki techniczne;
5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
6) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym;
7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712618

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych i budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
2) wykonywania montażu i konserwacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;
2) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych planując kolejność robót;
3) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót;
4) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
5) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolopomiarową.

 

KAMIENIARZ 711301

BD.13. Wykonywanie robót kamieniarskich

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kamieniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
2) wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych;
3) wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
4) dokonywania renowacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia.

Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje skał i określa ich właściwości; dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do ręcznej oraz mechanicznej obróbki kamienia naturalnego i sztucznego; wykonuje szablony wyrobów kamieniarskich oraz ornamentów i znaków graficznych;
2) dobiera metody obróbki materiałów kamieniarskich;
3) przecina bloki kamienne; wykonuje otwory w kamieniu; wykonuje czynności związane z toczeniem i frezowaniem elementów kamiennych;
4) dobiera metody fakturowania powierzchni kamiennych;
5) wykuwa elementy kamienne o określonych kształtach;
6) wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu.

Comments are closed.