Kierunki-ZSZ

KIERUNKI ZAWODOWE

ELEKTRYK

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe,  instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.

Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Ponadto wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych.

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia i materiałoznawstwo, podstawy elektrotechniki, elektroenergetyka, pomiary elektryczne, techniki wytwarzania, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

Kwalifikacje:

1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH  CNC

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, podstawy maszynoznawstwa i automatyki, technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

Kwalifikacje:

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Zadania zawodowe to: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Obecnie szkoła zawodowa otrzymała silne wsparcie w bazie dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej. Dzięki tej współpracy można zdobyć w naszej szkole zawody tak poszukiwane i bardzo dobrze płatne jak operator obrabiarek CNC czy tradycyjny a najbardziej poszukiwany na rynku zawód elektryka.

Nasza szkoła (ZSP nr4) bierze udział w programie Leonardo Da Vinci, w ramach którego wysyłamy młodzież na miesięczne staże za granicę. W przeszłości uczniowie naszej szkoły byli na stażach w Irlandii, a bieżącym roku szkolnym został opracowany projekt wyjazdu na staż do Plymouth w Anglii dla 20 uczniów. W trakcie stażu uczniowie uczą się zawodu pracując w miejscowych firmach, mieszkają u miejscowych rodzin, szlifują język i realizują program kulturowy (wycieczki zwiedzanie ciekawych miejsc, spotkania integracyjne, itp). Po odbytym stażu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa wraz z tzw.”Europass Mobility”- dokument potwierdzający zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, uznawany w krajach Unii Europejskiej.
W ramach programu, uczniowie naszej szkoły realizują praktyki zawodowe w klasie III technikum w wybranych zakładach pracy krajów Europy. W roku bieżącym grupa naszych uczniów wyjechała na miesięczne (finansowane w całości ze środków unijnych) praktyki do Cork w Irlandii. Wspomagamy również naszych uczniów w pozyskiwaniu praktyk w lokalnych zakładach pracy.

Szkoła, wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej, proponuje kształcenie w bardzo atrakcyjnych i znakomicie opłacanych zawodach w 3-letniej szkoły zawodowej:

1. ELEKTRYK – zawód tradycyjny, nauczany w naszej szkole od 1945r., ale wciąż najbardziej poszukiwany na rynkach pracy wszystkich krajów europejskich. W tym zawodzie można podjąć pracę w niemal każdym zakładzie przemysłowym, firmie usługowej, zakładzie energetycznym, budowlanym lub założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić firmę np. instalatorstwa elektrycznego. Wspaniały, bardzo dobrze opłacany zawód! Elektrykom szkoła gwarantuje zatrudnienie w zakładach patronackich („Promus” w Rudzie Śląskiej lub
w Niemczech) lub szwajcarskiej firmie „Schindler” o/Ruda Śląska.

2. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – zawód dla mężczyzn zafascynowanych informatyką i elektroniką – którzy podejmą wyzwanie sterowania najnowocześniejszymi maszynami za pomocą komputera programowanego w bardzo szerokim zakresie (od przemysłu metalowego, włókienniczego po spożywczy). Maszyny CNC są dzisiaj obecne w każdej firmie. Operatorom nasza szkoła gwarantuje zatrudnienie (Ruda Śląska – spółka austriacko-polska Greschbach-Zeman-Pokój z możliwością podjęcia pracy za granicą).

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: www.zsp4.webd.pl oraz www.gslogistyk.eu

Współpracując z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach i Cechem Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

[patrz: www. 1szychta.org.pl]

nasza szkoła proponuje również zdobycie zawodu w ciekawych zawodach – gwarantujących zatrudnienie w 3-letnim szkole zawodowej w cyklu kształcenia kończącym się egzaminem czeladniczym. Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w niezwykle poszukiwanych zawodach.

Szkoła proponuje także kształcenie w zawodach w 3-letnim cyklu nauczania:

– sprzedawca (kwalifikacje: prowadzenie sprzedaży)
– lakiernik (kwalifikacje: wykonywanie prac lakierniczych)
– betoniarz-zbrojarz ( kwalifikacje: wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich)
– blacharz samochodowy (kwalifikacje: naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych)
– posadzkarz.

Szczególnie polecamy zawody:

– elektromechanik pojazdów samochodowych
– mechanik pojazdów samochodowych
– ślusarz (kwalifikacje: wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi)
– stolarz (kwalifikacje: wytwarzanie wyrobów stolarskich)
– piekarz (kwalifikacje: produkcja wyrobów piekarskich)
– cukiernik (kwalifikacje: produkcja wyrobów cukierniczych)
– rzeźnik wędliniarz (kwalifikacje: produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych)
– monter instalacji sanitarnych
– dekarz ( kwalifikacje : wykonywanie robót dekarskich)
-monter instalacji sanitarnych (kwalifikacje: wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych)
– fryzjer (kwalifikacje: wykonywanie zabiegów fryzjerskich)
– cieśla (kwalifikacje: wykonywanie robót ciesielskich)

ponadto: krawiec (kwalifikacje: wykonywanie usług krawieckich), zdun ( wykonywanie robót zduńskich) ; wędliniarz.

i inne wg klasyfikacji zawodów www.men.gov.pl

Warunkiem przyjęcia jest umowa o pracę zawarta pomiędzy pracownikiem młodocianym (kandydatem do szkoły) a pracodawcą -w wybranym zawodzie – zawarta przez Rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

Szkolnictwo zawodowe musi sprostać nowym wyzwaniom, przygotować absolwentów o kwalifikacjach oczekiwanych na rynkach pracy. Wymagane są elastyczne, szerokoprofilowe programy kształcenia pozwalające na szybkie wprowadzanie aktualnych treści kształcenia, kształtowanie oczekiwanych umiejętności, szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy. Potrzebna jest nowoczesna baza dydaktyczna.

Celem naszej szkoły jest wypracowanie nowego modelu współpracy szkół i zakładów pracy. Efektem tej współpracy jest uzupełnienie wiedzy technicznej uczniów szkoły oraz zdobycie przez nich praktyki w obsłudze najnowocześniejszego sprzętu. Przykładem dobrej praktyki w zakresie doskonalenia umiejętności specjalistycznych uczniów jest bliska współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej. Natomiast wzorem współpracy z zakładami pracy jest patronacki stosunek do szkoły.

PPUH „PROMUS RUDA ŚLĄSKA” [patrz: www.promus.com.pl].

Uczniowie naszej szkoły zapoznają się w ramach zajęć specjalistycznych z nowoczesną bazą techniczną, możliwościami produkcyjnymi oraz uzyskują konkretną propozycję podjęcia zatrudnienia w poznanym wcześniej zakładzie – na znanych sobie stanowiskach pracy. Firma Promus oferuje pracę w kraju jak i za granicą (w Essen – Niemcy). Współpraca z firmą PROMUS zaowocowała również nawiązaniem kontaktu z Rejonowym Urzędem Pracy, dzięki czemu absolwenci szkoły uzyskali możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, podnoszących ich „wartość” na rynku pracy. Kursy, z inicjatywy tego pracodawcy dzięki wsparciu finansowemu funduszy europejskich objęły m.in. specjalności spawaczy, operatorów dźwigów samobieżnych, operatorów wózków widłowych. Nasi uczniowie doskonalą również swoje umiejętności w drugim nowoczesnym pod względem poziomu technologicznego zakładzie – polsko-austriackiej firmie Zekon www.zekon.pl.

Specjalizacje, praktyki a następnie praca oferowana przez tego pracodawcę jest znakomitym początkiem kariery zawodowej wielu naszych absolwentów. Uzupełniają oni swoją wiedzę na wielu dodatkowych kursach w kraju i za granicą ( np. w Danii).
Nasi uczniowie (głównie elektrycy) mają także możliwość podjęcia pracy w nowoczesnej, szwajcarskiej firmie „Schindler Management Ltd.” – oddział Ruda Śląska [patrz: www. schindler.com ].

Dlatego właśnie pracodawcy najchętniej zatrudniają absolwentów naszej szkoły. Szkoła otrzymuje stale wiele propozycji pracy dla absolwentów z innych firm. Wybór należy do absolwenta. Jednak najlepszym rozwiązaniem polecanym przez szkołę jest wybór dalszej ścieżki kształcenia – na studiach dla techników lub w technikum uzupełniającym – dla absolwentów szkoły zawodowej. Dalszym kształceniem zainteresowani są także pracodawcy, stąd różne formy z ich strony nawet dla pracujących absolwentów – którzy otrzymują propozycje dalszego kształcenia zaocznego. Ze względu na duże braki kadry inżynieryjno-technicznej na rynkach pracy nasza szkoła podjęła współpracę z najpopularniejszą wśród naszych absolwentów uczelnią:

Politechniką Śląską w Gliwicach [patrz: www.polsl.pl]

Najważniejszym celem jest dostosowanie kwalifikacji absolwentów naszej szkoły do wymagań współczesnej gospodarki rynkowej. Dlatego nasz system kształcenia oparliśmy na następujących założeniach:

– decyzja wyboru zawodu jest jedną z najważniejszych w życiu człowieka;
– celem edukacji w wieku młodzieńczym jest rozwijanie umiejętności efektywnego – kierowania własną drogą edukacyjną w ciągu całego życia;
– podstawowym zadaniem naszej szkoły jest tworzenie warunków do uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych;
– przy ustalaniu kwalifikacji zawodowych należy uwzględnić głos pracodawców.

Dążeniem naszym jest poszerzanie możliwości podejmowania pracy przez naszych absolwentów. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego i uprzemysłowienia Rudy Śląskiej oraz najbliższych miast wskazuje – w perspektywie dalszych lat – na ogromne zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych – zarówno techników, jak i szkół zasadniczych. Nie są już one postrzegane jako szkoły o niższej wartości lecz szkoły pozwalające zdobyć w najkrótszym czasie najlepszy zawód oraz otworzyć ścieżkę do dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

Pamiętaj!

Absolwenci szkolnictwa zawodowego mają autorytet wśród pracodawców, którzy chętnie podejmują decyzję o ich zatrudnieniu, mając wiedzę o ich dobrym przygotowaniu do wykonywania pracy zawodowej.