KUCHARZ 512001

KUCHARZ 512001

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Uczeń:
1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
2) stosuje receptury gastronomiczne; rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów; dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
3) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością; rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
4) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; ocenia organoleptycznie żywność;
5) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
6) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje.