REKRUTACJA 2022/2023 PILNE

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOLKASISTY ORAZ ŚWIADECTWA-WAŻNE!!!

05.07.2022

Informujemy, że wyniki egzaminu 8-klasisty wprowadzają Szkoły pierwszego wyboru.

Wyników tych nie mogą wpisać sami Kandydaci.

Zaświadczenia z egzaminu 8-klasisty Kandydaci dostarczają do Szkoły pierwszego wyboru, która wprowadza je do systemu, a następnie weryfikuje.

Dostarczanie świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty do szkoły I wyboru

27.06.2022

do13 lipca do godz.15.00

 • Wszyscy kandydaci składają świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru.Kandydaci mogą zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów we wniosku oraz złożyć nowy wniosek

Jeżeli wniosek ma status zaakceptowany należy w szkole pierwszego wyboru anulować akceptację wniosku, aby odblokować możliwość jego edycji w systemie. Następnie należy  zalogować się do systemu, wprowadzić zmiany we wniosku i ponownie złożyć go z wymaganymi dokumentami elektronicznie ( korzystając z Profilu Zaufanego) lub osobiście w szkole pierwszego wyboru.

W zakładce Pliki do pobrania znajduje się instrukcja postępowania dotycząca wycofania złożonego wniosku/złożenia nowego oraz instrukcja jak poprawnie uzupełnić arkusz osiągnięć i dane ukończonej szkoły podstawowej.

Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom. Jeśli wniosek wyślesz elektronicznie, to nie musisz go składać osobiście w szkole.
Oddaj podpisany przez Ciebie i Rodziców wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia w celu przyjęcia do szkoły !

Po złożeniu wniosku otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie w placówce wskazanej przez szkołę.
Termin do 13.07.2022 r. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca – 13 lipca 2022

Wpisz oceny oceny do systemu vulcan ( świadectwo oraz wyniki z egzaminu !)

Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad. Pozostali uczniowie – prosimy o doniesienie wydruku z systemu wniosków do sekretariatu.

ZAŁOŻENIE KONTA – KANDYDAT

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Logowanie

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Drodzy ósmoklasiści. Od 16 maja będzie można zapisywać się do naszej szkoły. Zapraszamy Was serdecznie! W tym roku na wniosku elektronicznym będzie potrzebny tylko jeden podpis rodzica.

W razie problemów można w szkole wypisać kwestionariusz (podpis rodzica i dziecka) –

w przypadku braku komputera (administrator pomoże założyć konto).

 

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje pytając przez e-maila: tolstoj4@gmail.com  lub telefonicznie

tel. (32) 24-21-628
fax (32) 242-04-67

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

http://www.kierunki.tolstoj.eu

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 4 i Branżowej szkoły I stopnia nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej

WYKAZ DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA

W celu przyjęcia do szkoły należy złożyć następujące dokumenty w procesie rekrutacji:

 • wydrukowany z Internetu wniosek o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnychdo podjęcia kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawiebadań lekarskich kandydatów do szkółponadpodstawowych

Ponadto osoby, które w procesie rekrutacji zostaną przyjęte do szkoły powinny dostarczyć do sekretariatu przed 1 września 2022 r :

 • kartę zdrowia i kartę szczepień dziecka
 • aktualne orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli dotyczy)

dwa zdjęcia legitymacyjne.

ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I

STOPNIA

1. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest w formie elektronicznej.

2. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej dokonują rejestracji w macierzystej szkole podstawowej w systemie elektronicznym, logując się na stronie slaskie.edu.com.pl

3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych:

a) na świadectwie z przeliczenia ocen z przedmiotów:

 • języka polskiego, matematyki, języka angielskiego (wszystkie typy szkół) dodatkowo:
 • informatyka
 • geografia

technika , oraz branżowej klasy wielozawodowej

b) wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczane według określonych zasad zawartych w tabeli poniżej

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawarte w tabeli poniżej

4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. O przyjęciu kandydata do szkoły ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.

6. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, potwierdza wolę uczęszczania do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

9. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektoraszkoły.

10. Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji w Technikum nr 4 i Branżowej Szkole I stopnia nr 4:

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TerminInformacja
16 maja – 20 czerwca 2022Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom. Jeśli wniosek wyślesz elektronicznie, to nie musisz go składać osobiście w szkole.
Oddaj podpisany przez Ciebie i Rodziców wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7.30 do 14.30.
Po złożeniu wniosku otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie w placówce wskazanej przez szkołę. Skierowanie należy odebrać w sekretariacie szkoły do 26 lipca 2022.
24 czerwca – 13 lipca 2022Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
20 lipca 2022Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez szkołę. Na stronie slaskie.edu.com.pl lub na stronie internetowej naszej szkoły możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś zakwalifikowany.
21 lipca – 28 lipca 2022Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli wcześniej złożyłeś tylko kopie), a także zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
29 lipca 2022 r. do godz. 14.00Szkoła ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje pytając przez e-maila: Ruda Śląska, ul. Tołstoja 13, 41-709 | e-mail: tolstoj4@gmail.com | tel. (32) 24-21-628 (fax) do wysłania fax (32) 242-04-67

SZCZEGÓŁOWE TERMINY

Termin w postępowaniu rekrutacyjnymInformacja – rodzaj czynności
16 maja – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( podpisane przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego)
24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę
szkół do których kandyduje
do 19 lipca 2022 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 20 lipca 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie
21 lipca – 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
29 lipca 2022 r. do godz.14.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
do 5 sierpnia 2022 r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 31 sierpnia 2022 r.Przyjmowanie kandydatów w naborze uzupełniającym – na
wolne miejsca. Składanie wniosków o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora
odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminach
określonych w w/w ustawie

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ŚWIADECTWO

Maksymalnie 100 punktów.

KryteriumMaksymalna liczba punktów
Ocena z języka polskiego18 punktów
Ocena z matematyki18 punktów
Najwyższa ocena z języka obcego18 punktów
Ocena z informatyki18 punktów
Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady)18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem7 punktów
Aktywność społeczna, wolontariat3 punkty

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

 • celującym – 18 punktów,
 • bardzo dobrym – 17 punktów,
 • dobrym – 14 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WYNIKI EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE

Maksymalnie 100 punktów.

KryteriumMaksymalna liczba punktów
Wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z języka obcego100% x 0,3 = 30 punktów

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA KONKURSY I OLIMPIADY

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw – 3 – poz. 1737)


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. poz. 493 ze zm.)
 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza w formie elektronicznej szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznym, wskazując wg preferencji trzy wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych na świadectwie za:
  a) ocenę z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki (wszystkie typy szkół), dodatkowo: geografia/biologia – dla technikum; technika – dla branżowej szkoły I stopnia,
  b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  c) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach  wymienionych w tabeli,
  d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  e) wyniki egzaminu  zewnętrznego, przeliczone według określonych zasad (patrz tabela poniżej).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki, potwierdza wolę uczęszczania
  do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 6. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.


Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktykę
(ZAWODOWĄ I PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU)!

 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.
 • Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.
W roku szkolnym 2022/2023 planujemy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Technikum – 5 lat nauki
– technik logistyk
– technik eksploatacji portów i terminali
– technik operacyjnych służb lotniczych
– technik mechatronik
– technik automatyk
– technik nagrań

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  – 3 lata nauki

 • magazynier – logistyk
 • automatyk
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • operator cnc
 • mechatronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • murarz –tynkarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • krawiec.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia

Plik pdf do pobrania