REKRUTACJA 2021/2022

DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji w Technikum nr 4 i Branżowej Szkole I stopnia nr 4:

Nabór elektroniczny rozpocznie się 17 maja 2021 r. i odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej slaskie.edu.com.pl

 • 17 maja – 21 czerwca 2021 (do godz.15:00) – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 • 17 maja – 26 lipca 2021 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 25 czerwca – 14 lipca 2021 (do godz. 15:00) – termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenia nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 • 22 lipca 2021 (godz. 9:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 23 – 30 lipca 2021 (do godz. 15:00) – potwierdzenie przez rodzica/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu**.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 • 2 sierpnia 2021 (godz. 9:00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do 23 sierpnia 2021  (postępowanie uzupełniające).

wg strony https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/men-harmonogram-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20212022-18930.html

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży
TerminPostępowanie
Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski można złożyć od 17 maja do 31 maja 2021 r.
Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
22 lipca 2021 r.Przedstawienie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
2 sierpnia 2021 r.Przedstawienie  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.Złożenie – w przypadku kandydatów zakwalifikowanych – potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
Do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie  zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. poz. 493 ze zm.)
 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza w formie elektronicznej szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznym, wskazując wg preferencji trzy wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych na świadectwie za:
  a) ocenę z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki (wszystkie typy szkół), dodatkowo: geografia/biologia – dla technikum; technika – dla branżowej szkoły I stopnia,
  b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  c) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach  wymienionych w tabeli,
  d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  e) wyniki egzaminu  zewnętrznego, przeliczone według określonych zasad (patrz tabela poniżej).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki, potwierdza wolę uczęszczania
  do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 6. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.


Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktykę
(ZAWODOWĄ I PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU)!

 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.
 • Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.
W roku szkolnym 2021/2022 planujemy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Technikum – 5 lat nauki
– technik logistyk
– technik eksploatacji portów i terminali
– technik operacyjnych służb lotniczych
– technik mechatronik
– technik automatyk
– technik nagrań

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  – 3 lata nauki

 • magazynier – logistyk
 • automatyk
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • operator cnc
 • mechatronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • murarz –tynkarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • krawiec.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia

Plik pdf do pobrania