Szczegółowe zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.29.2018 z dnia 28 grudnia  2018 roku wraz ze zmianą nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia  2018 roku wraz ze zmianą nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r poz.586.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 r.)
 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza w formie elektronicznej szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum i szkole podstawowej w systemie elektronicznym wskazując wg preferencji trzy wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych na świadectwie za:
  a) ocenę z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki (wszystkie typy szkół), dodatkowo: geografia/biologia – dla technikum; zajęcia techniczne – dla branżowej szkoły I stopnia,
  b) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  c) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach wymienionych w tabeli,
  d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  e) wyniki egzaminu  zewnętrznego, przeliczone według określonych zasad (patrz tabela poniżej).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, potwierdza wolę uczęszczania do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 6. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.