TERMINY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji
w Technikum nr 4  i Branżowej Szkole I stopnia nr 4:

  • od 19 maja do 19 czerwca 2017 (do godz.1200) – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 23 – 27 czerwca 2017 (do godz. 1500) – termin dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 7 lipca 2017 (godz. 900) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 7 lipca 2017 (do godz.1500) – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.
  • 7 – 13 lipca 2017 (do godz. 1200) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 14 lipca 2017 (godz.900) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani
do 18 sierpnia 2017 (postępowanie uzupełniające).