Vulcan 2020

www.kierunki.tolstoj.eu

Drodzy kandydaci zapraszamy do szkoły.

Jeśli nie wiecie jak wypełnić wnioski elektronicznie to przesyłamy instrukcję z systemu naborowego slaskie.edu.com.pl > pliki do pobrania > wypełnienie wniosku.

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

KANDYDAT – INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA – LOGOWANIE

 

Termin Informacja
15 czerwca – 10 lipca 2020 Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7.30 do 14.30.
Po złożeniu podania otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie z którą szkoła ma podpisaną umowę. Skierowanie należy odebrać w sekretariacie szkoły do 14 sierpnia 2020.
26 czerwiec – 10 lipca 2020 Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
31 lipca – 4 sierpnia 2020 Uzupełnij wniosek o zaświadczenie z wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Istnieje możliwość zmiany Twojego wniosku o przyjęcie, w tym możliwa jest zmiana szkół, do których chcesz kandydować.
12 sierpnia 2020 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez szkołę. Na stronie slaskie.edu.com.pl lub na stronie internetowej naszej szkoły możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś zakwalifikowany.
13 – 18 sierpnia 2020 Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli wcześniej złożyłeś tylko kopie).
Dostarcz do szkoły zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych

Oferta edukacyjna i rejestracja zgłoszenia

Oferta edukacyjna i rejestracja zgłoszenia  (pdf)

Wypełnianie wniosku

Wypelnianie Wniosku (pdf)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (pdf)

TERMINY NABORU

 

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie

15.06.2020 10.07.2020 15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

26.06.2020 10.07.2020 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

31.07.2020 04.08.2020 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

12.08.2020 12.08.2020 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

13.08.2020 18.08.2020 15:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

19.08.2020 19.08.2020 14:00 Publikacja list przyjętych

==========================================================================================

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021   (szczegółowy)

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

I ETAP – wybór oddziałów i szkół od 15 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół tych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka, do której system mnie przydzieli, jeśli braknie mi szczęścia w kwalifikacji do I i II

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego.

Z oferty wybranych szkół wybieramy dowolną liczbę oddziałów!

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi, po określonym terminie, nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

 

II ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza wniosek tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole wniosek zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

 

Na stronie internetowej znajduje się już informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

IIa ETAP – składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych

do dnia 22 czerwca (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, wojskowy, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 22 czerwcazobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 23 czerwca do 7 lipca)

III ETAP – Uzupełnienie wniosku o  świadectwo od 26 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia

(konkursy). Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły.

IV ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia (do godz. 15.00)

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

V ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia

VI ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 13 do 18 sierpnia (do godz. 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, także na stronach internetowych szkół.

W tym roku nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca!

========================================================================================

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PLIK PDF     Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

 

 

Podstawy prawne procesu rekrutacji

1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021:

  • Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
  • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780 z późn. zm.)

Rozporządzenie reguluje organizację procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty m.in. w zakresie odwołania rekrutacji uzupełniającej oraz skrócenia czasu na procedurę odwoławczą od wyników rekrutacji.

Źródło 1: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

Źródło 2: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000781

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

Ustawa opisuje zasady przyjmowania kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych w zakresie nieobjętym zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Między innymi: kryteria pierwszeństwa oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz katalog danych o kandydacie i jego rodzicach/opiekunach prawnych zbieranych w procesie rekrutacji.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1148/1

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Treść rozporządzenia określa:

  • jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe,
  • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty,
  • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1737/1

 

 

 

 

 

Comments are closed.