WĘDLINIARZ 751107

WĘDLINIARZ 751107

TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
2) magazynowania i przygotowywania mięsa oraz przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
4) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Uczeń:
1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
2) dobiera i przygotowuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
3) dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
4) planuje operacje technologiczne i obsługuje maszyny i urządzenia,
5) wykonuje czynności związane z produkcją wędlin,, konserw i przetworów tłuszczowych;
6) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz prowadzi dokumentację .