Zasady przyznawania punktów

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia

 

ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA
Język polski dopuszczający – 2   punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

po 18 punktów

za każdy przedmiot
(razem max.72 punktów)

Język angielski jak w przypadku języka polskiego
Matematyka jak w przypadku języka polskiego
Geografia/Biologia (dla technikum) jak w przypadku języka polskiego
Zajęcia techniczne
(dla branżowej szkoły)
jak w przypadku języka polskiego
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

18 punktów

 

 

(max. liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu dwóch przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym

krajowym

wojewódzkim

powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat – wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Egzamin gimnazjalny

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

– język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– historia i wos – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

– język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym) – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

łącznie 100 punktów:

 max. 20 punktów

max. 20 punktów

max. 20 punktów

max. 20 punktów

max. 20 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny;

historia, wiedza o społeczeństwie
(liczbę punktów po zsumowaniu dzieli się przez 2)

biologia, chemia, fizyka, geografia
(liczbę punktów po zsumowaniu dzieli się przez 4)

celujący – 20 punktów

bardzo dobry – 18 punktów

dobry – 13 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

łącznie 100 punktów:

max. 35 punktów

max. 35 punktów

max. 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
język polski, matematyka

.

—————————————————————-

.

język obcy nowożytny

celujący – 35 punktów
bardzo dobry – 30 punktów
dobry – 25 punktów
dostateczny – 15 punktów
dopuszczający – 10 punkty

———————————————

celujący – 30 punktów
bardzo dobry – 25 punktów
dobry – 20 punktów
dostateczny – 10 punktów
dopuszczający – 5 punktów

Maksymalna ilość pu.nktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów