Technik eksploatacji portów i terminali -zawód przyszłości (obejmuje wszystkie rodzaje transportu: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy. Jedyna szkoła w Rudzie Śląskiej kształcąca w danym zawodzie

Technik eksploatacji portów i terminali -zawód przyszłości (obejmuje wszystkie rodzaje transportu: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy. Jedyna szkoła w Rudzie Śląskiej kształcąca w danym zawodzie
Spread the love

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI    333106

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach:

 • organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 1. W zakresie kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach:

 • organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach;
 • organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

ZSP nr 4 w Rudzie Śląskiej  idzie z duchem czasu, oferując młodym kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy.

ZSP nr 4 od 1.03.2019 r. współpracuje z Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych.

Cele działania Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych :

1. Ciągłe podwyższanie jakości kształcenia w zawodach lotniczych.

2. Osiąganie wysokich standardów wyposażenia pracowni, laboratoriów oraz pozostałych pomieszczeń, w których realizowany jest proces edukacyjny w zawodach lotniczych.

3. Wypracowywanie stanowiska, w sprawie zgłaszania projektów zmian do obowiązujących przepisów prawa, regulujących działalność technicznych szkół lotniczych.

4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju technicznych szkół lotniczych.

5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,

6. Integracja młodzieży i nauczycieli technicznych szkół lotniczych.

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej edukacji lotniczej.

8. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji lotniczej.

9. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjno-technicznej.

W szkole nauczysz się:

  • organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
  • obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach
  • podstaw marketingu
  • poznasz akty prawne dotyczące portów, terminali i lotnisk,
  • obsługiwania zintegrowanych systemów informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali
  • posługiwania się fachowym słownictwem.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: terminale przeładunkowe, terminale kontenerowe, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne, porty lotnicze, morskie, wodne śródlądowe, terminale samochodowe i kolejowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

 

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
SPL.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
SPL.02.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali 60
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach 240
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach 270
SPL.02.5. Język obcy zawodowy 30
SPL.02.6. Kompetencje personalne i społeczne 30
SPL.02.7. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem 675

 

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
SPL.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali 60
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach 300
SPL.03.4. Prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach 90
SPL.03.5. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach 180
SPL.03.6. Język obcy zawodowy 30
SPL.03.7. Kompetencje personalne i społeczne 30
SPL.03.8. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem 735

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI

Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

NOWOCZESNE PRACOWNIE LOGISTYCZNE

IMG_64971-1000x750

Leave a Reply

Your email address will not be published.