Obowiązki doradcy zawodowego

Spread the love

Doradca zawodowy – to specjalista, który udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego.

Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej. Może także w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności ucznia.

Doradca zawodowy pracuje w formie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych.

Obowiązki doradcy zawodowego w Zespole Szkół nr 4 pełni mgr inż. Grażyna Szostok (sala 6 lub pokój nauczycielski).

GODZINY ( OBOWIĄZKI DORADCY ZAWODOWEGO)

PONIEDZIAŁEK08.55 – 9.55
CZWARTEK12.45 – 13.45

Wszelkie przydatne informacje dotyczące doradztwa będą aktualizowane na stronie internetowej szkoły oraz na osobnej stronie z zakresu doradztwa zawodowego.

Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • bezrobocie
 • problemy zdrowotne
 • adaptacja do warunków pracy i mobilności zawodowej.
 1. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 2. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 3. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 4. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego.
Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świcie zawodów,
 • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata, pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.
 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
  Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
 2. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.
 3. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły,
 • realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowe, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD, wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.

Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.