Rekrutacja 2024 / 2025

Spread the love

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024 / 2025.

Zgłoś kandydaturę

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

KIERUNKI KSZTAŁCENIA – KLIKNIJ NA LINK – OPIS ZAWODÓW

WWW.KIERUNKI.TOLSTOJ.EU

KIERUNKI – BIULETYN DO POBRANIA

 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.

 • Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

  lub u pracodawcy.

Technikum – 5 lat nauki

– TECHNIK LOGISTYK ( OBSŁUGA MAGAZYNÓW I ORGANIZACJA TRANSPORTU )

– TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

– TECHNIK MECHATRONIK (drukarki 3D, projektowanie)

– TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  – 3 lata nauki

 • magazynier – logistyk !!!!

 • automatyk

 • sprzedawca

 • fryzjer

 • kucharz

 • cukiernik

 • piekarz

 • elektryk

 • operator cnc

 • mechatronik

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • elektromechanik

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • lakiernik

 • murarz –tynkarz

 • stolarz

 • ślusarz

 • krawiec.

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Termin Informacja
13 maja – 17 czerwca 2024
do godz. 15:00
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom. Jeśli wniosek wyślesz elektronicznie, to nie musisz go składać osobiście w szkole.
Oddaj podpisany przez Ciebie i Rodziców wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7:00 do 15:00.
Po złożeniu wniosku otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie w placówce wskazanej przez szkołę.
21 czerwca – 5 lipca 2024
do godz. 15:00
Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
12 lipca 2024 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez szkołę. Na stronie slaskie.edu.com.pl lub na stronie internetowej naszej szkoły możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś zakwalifikowany.
12 lipca – 18 lipca 2024
do godz. 14:00
Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli wcześniej złożyłeś tylko kopie), a także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 lipca 2024
do godz. 14.00
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 22 lipca 2024 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach.
do 23 lipca 2024 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje pytając przez e-maila:  tolstoj4@gmail.com  lub telefonicznie (32) 24-21-628.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ŚWIADECTWO

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Najwyższa ocena z języka obcego 18 punktów
Drugie punktowane zajęcia edukacyjne 18 punktów
Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady) 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna, wolontariat 3 punkty

Dla uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny:

 • celującej – przyznaje się 35 pkt
 • bardzo dobrej – przyznaje się 30 pkt
 • dobrej – przyznaje się 25 pkt
 • dostatecznej – przyznaje się 15 pkt
 • dopuszczającej – przyznaje się 10 pkt

b) języka obcego nowożytnego oceny:

 • celującej – przyznaje się 30 pkt
 • bardzo dobrej – przyznaje się 25 pkt
 • dobrej – przyznaje się 20 pkt
 • dostatecznej – przyznaje się 10 pkt
 • dopuszczającej – przyznaje się 5 pkt

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

 • celującym – 18 punktów,
 • bardzo dobrym – 17 punktów,
 • dobrym – 14 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WYNIKI EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z języka obcego 100% x 0,3 = 30 punktów

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA KONKURSY I OLIMPIADY

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw – 3 – poz. 1737)

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

==============================================================

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Ogólne zasady rekrutacji

Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie trzech szkół
ponadpodstawowych. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 1.  

W terminach określonych harmonogramem naboru absolwenci szkoły podstawowej składają w sekretariacie
szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
  specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
  ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • zdjęcia legitymacyjne – 3 szt.
 • Dokumenty, o których mowa pkt. 3 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

  1. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej może być składana także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 1. W pierwszej kolejności do danego oddziału przyjmowani są uczniowie, którzy wskazali ten oddział we wniosku o przyjęcie i uzyskali największą liczbę punktów. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności. W przypadku większej liczby kandydatów o tej samej ilości punktów o przyjęciu będą decydowały w odpowiedniej kolejności następujące kryteria:
  – wynik egzaminu ósmoklasisty,
  – wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych preferowanych do danego oddziału wg tabeli w pkt. II regulaminu,
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone odpowiednim dokumentem:

  a. kandydaci z rodziny wielodzietnej (wymagane oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata),
  b. kandydaci z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
  c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawność obojga rodziców kandydata i/lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii,
  urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
  d. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego
  orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
  e. objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
  zastępczą – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo
  poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica). Kryteria te mają jednakową wartość.

  Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 1. PROCEDURY (TERMINY REKRTUTACJI

 1.  

Comments are closed.