Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

TROPICIELE HISTORII RUDY ŚLĄSKIEJ:

HISTORIA MIEJSCA LUB OSOBY.

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Nieformalna grupa przy Rudzkim Stowarzyszeniu Inicjatyw Niebanalnych “Inni”.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i gimnazjów
 3. Fotokasty należy nadsyłać do 15. 11. 2014 roku. Wyniki konkursu wraz z rozdaniem nagród zostaną ogłoszone 22.11.2014 roku i zostaną podane na wernisażu wystawy pokonkursowej, który odbędzie się w:
  „InnY” Dom Kultury ul. Oświęcimska 87, 41-707 Ruda Śląska.

II Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich i gimnazjów w dwuosobowych grupach stanowiących zespoły. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są organizatorzy konkursu oraz członkowie Jury.
 2. Każdy dwuosobowy zespół może przesłać 1 fotokast.

III Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotokastu zainspirowanego historią miejsca lub osoby dotyczącą Rudy Śląskiej.
 2. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na ciekawą historię miejsca w Rudzie Śląskiej lub osoby z Rudy Śląskiej z wykorzystaniem technik multimedialnych tj. fotografia, film, nagrania audio, przy jednoczesnym zaangażowaniu młodzieży miasta, która tropiąc historię dowie się i rozpowszechni wśród rówieśników ciekawe historie o ludziach i miejscach z miasta w którym zamieszkuje i dorasta.
 3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna natomiast nagrania wideo i audio powinny być rejestrowane cyfrowo, zaś zdjęcia, jeżeli będą wykonane na kliszy muszą zostać zeskanowane i zapisane w formacie jpg.

Dopuszcza się:

 • konwersję zdjęć czy filmów kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
 • korektę polepszającą jakość zdjęć czy filmów (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie)
 • korektę polepszającą jakość dźwięku (odszumianie itp.)

Nie będą akceptowane:

 • zdjęcia wchodzące w skład fotokastu, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
  1. Fotokast nie może być dłuższy niż 5 minut,
  2. Powinien być w formacie wideo o rozmiarach 1920x1080p.
  3. W skład pliku wideo muszą wchodzić zdjęcia, nagrania audio i napisy (np. końcowe lub początkowe albo podpisy w trakcie fotokastu) oraz mogą być uzupełnione nagraniami wideo.
  4. Dodatkowo powinny zostać przekazane zdjęcia wchodzące w skład fotokastu                   o minimalnych wymiarach 4000x3000px w formacie JPG (mogą być większe),
  5. Na życzenie organizatora, należy udostępnić oryginalny nieobrobiony plik do wglądu.

IV Nadsyłanie prac

 1. Prace konkursowe należy przekazać w formie elektronicznej na dowolnym nośniku bezpośrednio organizatorom, lub poprzez e-mail pod adres:
  1. tropicielehistorii@in-ni.pl
 2. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
 1. Ponadto wraz z pracami należy wypełnić oraz dołączyć do zgłoszenia formularz zgłoszeniowy. (można odebrać od organizatora konkursu lub pobrać ze strony www.tropiciehistorii.in-ni.pl
 2. Witold Cichocki                                  – Przewodniczący Jury,
 3. Ireneusz Borowski                            – Członek Jury
 4. Agnieszka Rolnik                              – Członek Jury

V Jury

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. W skład Jury wejdą:
 1. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu konkursu lub niespełniających innych zasad konkursu. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone m.in. prace zdradzające wady formalne (nie spełniające kryteriów technicznych zawartych w regulaminie np. zbyt mała rozdzielczość itp.).
 2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

VI Nagrody

 1. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III
 • I miejsce – 2x bon Empik o wartości 100zł (po jednym dla każdego członka zespołu),
 • II miejsce – 2x bon Empik o wartości   50zł (po jednym dla każdego członka zespołu),
 • III miejsce – 2 x karnet na DKF KaFe In-nI w kinie Patria o wartości 30 zł (po jednym dla każdego członka zespołu),

Do każdego z ww. miejsc przewidziano także nagrody sponsorskie.

 1. Wybrane zdjęcia z fotokastów laureatów zostaną wydrukowane i umieszczone na wystawie zorganizowanej przez Organizatora oraz w specjalny sposób oznaczone. Ponadto zostaną opublikowane na stronie www.tropiciehistorii.in-ni.pl
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
 1. akceptuje niniejszy Regulamin;
 2. jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje.
 3. odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie
 4. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
 5. udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
  • utrwalania;
  • zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
  • wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • publikacji w tytułach Organizatora;
  • publikacji na stronie internetowej Organizatora(www.tropiciehistorii.in-ni.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 1. Uczestnik Konkursu;
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.