Technik lotniskowych służb operacyjnych – jedyna szkoła kształcąca w danym zawodzie

Technik lotniskowych służb operacyjnych – jedyna szkoła kształcąca w danym zawodzie
Spread the love

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH       315406

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej:

    • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;

    • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym;

    • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych;

    • współdziałania ze służbami żeglugi powietrznej;

    • współpracy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym ochrony portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji.

Rozwój branży

Dynamiczny rozwój branży lotniczej spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel pracujący w działach służb operacyjnych portów lotniczych jak i podmiotów współpracujących z lotniskami. W trakcie kształcenia w zawodzie technik operacyjnych służb lotniskowych uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego takich jak: prowadzenie działań monitorowania infrastruktury portu lotniczego, prowadzenia działań operacyjnych, prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia zgodnie z procedurami portu lotniczego.

Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej  idzie z duchem czasu, oferując młodym kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy.

ZS nr 4 od 1.03.2019 r. współpracuje z Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych.

Cele działania Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych :

1. Ciągłe podwyższanie jakości kształcenia w zawodach lotniczych.

2. Osiąganie wysokich standardów wyposażenia pracowni, laboratoriów oraz pozostałych pomieszczeń, w których realizowany jest proces edukacyjny w zawodach lotniczych.

3. Wypracowywanie stanowiska, w sprawie zgłaszania projektów zmian do obowiązujących przepisów prawa, regulujących działalność technicznych szkół lotniczych.

4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju technicznych szkół lotniczych.

5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,

6. Integracja młodzieży i nauczycieli technicznych szkół lotniczych.

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej edukacji lotniczej.

8. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji lotniczej.

9. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjno-technicznej.

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: porty lotnicze oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

 

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE

 

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
TLO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
TLO.02.2. Podstawy lotniskowych służb operacyjnych 150
TLO.02.3. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 270
TLO.02.4. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym 300
TLO.02.5. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej 230
TLO.02.6. Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej 80
TLO.02.7. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym 150
TLO.02.8. Język obcy zawodowy 60
TLO.02.9. Kompetencje personalne i społeczne 30
TLO.02.10. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem: 1315

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.