Rekrutacja do udziału w projekcie „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4″ – grupa 3

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU PROGRAM AKTYWIZACJI DLA REALIZATORA

    Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór 3-ciej, 12 – osobowej grupy uczniów w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień – klasa IIC do projektu:

„Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej”

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej w okresie do 2020-08-31. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

 1. Beneficjentem (wnioskodawcą) projektu jest Miasto Ruda Śląska, a Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Piotra Latoski – realizatorem.
 2. Zasięg projektu: 25 uczniów oraz 3 nauczycieli ZSP nr 4 im. Piotra Latoski.
 1. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, pok. 19, Tel. 322421628.

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 31.08.2020 roku jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 25 uczniów i uczennic dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży zawodowych oraz kursów certyfikowanych.

Wsparcie dla uczestników projektu (uczniów):

Projekt zakłada dla uczniów następującą ścieżkę doskonalenia:

 • doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • staże zawodowe
 • kursy certyfikowane

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZSP nr 4 im. P. Latoski

w zawodzie: technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie ww. zawodu.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. W skład Zespołu Rekrutacyjnego przy naborze uczniów wchodzą:
 • Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski – przewodniczący zespołu rekrutacyjnego,
 • koordynator projektu – mgr Jarosław Jabłoński,
 • pedagog/nauczyciel języka angielskiego – mgr Grażyna Czechowicz,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych – dr Adrian Robak,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Jacek Wienczek.
 1. Proces rekrutacji obejmuje:
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego(do pobrania w biurze projektu – pok. 25);
 • Wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnika projektu(do pobrania w biurze projektu – pok. 25);
 • Podpisanie oświadczenia uczestnika projektu;
 • Miejsce w rankingu kandydatów wg uzyskanych punktów za:
 1. Średnią ocen semestralnych/rocznych z ostatniej klasyfikacji poprzedzającej rekrutację z następujących przedmiotów ogólnych: język polski, matematyka, fizyka rozszerzona, język angielski (punktacja od 1 do 6)
 2. Średnią ocen rocznych z kl. I z następujących przedmiotów zawodowych: realizacja nagrań, zasady akustyki i elektroakustyki i zasady muzyki (punktacja od 1 do 6),
 3. Ocenę z zachowania wg ostatniej klasyfikacji (punktacja od 1 do 6),
 4. Ocenę za aktywną postawę ucznia na terenie szkoły i klasy (punktacja od 1 do 6).

Razem 24 punkty do zdobycia.

Na podstawie rankingu wg ww. punktów 12 najlepszych kandydatów z grupy docelowej zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Uczniowie z miejsc dalszych niż 12-te znajdą się na liście rezerwowej.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczniów otrzyma w rankingu taką samą ilość punktów, o wyborze uczestnika zadecyduje wcześniejsza data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Termin złożenia wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów:

4.09.2018

Ogłoszenie wyników naboru na stronie internetowej szkoły

Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

 

Szczegóły na stronie projektu:    www.aktywnyrealizator.tolstoj.eu

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.