14 kwietnia – Święto Chrztu Polski – święto państwowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 kwietnia 2019 r. pod poz. 656 została opublikowana ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

Treść ustawy:

„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, uchwala się co następuje:

Art. 1. Dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski.

Art. 2. Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 z ustawy dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441 z późn. zm.) flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad: …

6) organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych – z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19922935,czy-chrzest-byl-konieczny-mieszko-i-opowiedziany-na-nowo-wywiad.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.