Monitoring wizyjny w ZS nr 4

Spread the love

MONITORING WIZYJNY  W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4  im. PIOTRA LATOSKI W RUDZIE  ŚLĄSKIEJ

Monitoring wizyjny.

 Zespół Szkół  nr 4 im. Piotra Latoski w RudzieŚląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Tołstoja 13 informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeńtwa teren jednostki jest monitorowany na placu szkolnym i boisku.

Wejście z oznakowaną strefą objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przezkażdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół  nr 4 w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Tołstoja 13.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie :

  • Zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczania informacji, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osob objętych monitoringiem.

Rodzice.

Informujemy, że ZS nr 4  im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • Funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ich rodzicom oraz
  • związanych z promocją Szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższychcelach jest Zespół Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej z siedzibą : ul. Tołstoja 13 , 41-709 Ruda Śląska.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Szkół  nr 4  im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwrzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców (np. Wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanieich w internecie).

 Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby ( w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

Klauzula informacyjna dla osob znajdującychsię w zasięgu monitoringu.

 Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej.

Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Tołstoja 13   41- 709 Ruda Śląska,  emailowo :  zsp4.inspektor@gmail.com

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Patrycja Nieborowska, z którą można się skontaktować emailowo: zsp4.inspektor@gmail.com , telefonicznie : 32 24 21 628

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art.6  ust.1 lit. f RODO.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty,  którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. Ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.