Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i uczniów

Spread the love

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i uczniów

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i uczniów

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół  nr 4 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709), przy ul. Tołstoja 13  (dalej jako: Szkoła/Administrator);
 • w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail zs4.inspektor@tolstoj.eu lub na przesyłając korespondencję na adres Szkoły z dopiskiem „IOD”;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji obowiązku nauki (w oparciu o przepisy prawa: ustawa o systemie oświaty i ustawa prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi);
 • odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa;
 • posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 • jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Patrycja Nieborowska, e-mail: zs4.inspektor@tolstoj.eu


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13 w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych Zespołu Szkół nr 4  w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13 jest Pani  Patrycja Nieborowska, kontakt mailowy: zs4.inspektor@tolstoj.eu

Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
 • przepisy prawa (art. 6 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym (art. 9a) oraz akty wykonawcze do tych przepisów w tym: przyjęcia dziecka/Ucznia do szkoły, realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka/Ucznia w czasie pobytu w szkole (monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) jak i zabezpieczenia mienia szkoły, umożliwienia dziecku/Uczniowi korzystania z pełnej oferty szkoły,
 • Państwa zgoda (art. 6 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka/Ucznia lub innych danych umieszczanych na stronie internetowej szkoły i facebooku szkoły oraz na stronach internetowych Miasta Ruda Śląska w celu zaprezentowania osiągnięć uczniów, udziału w konkursach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz okres nauki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a także z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 2. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 3. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych o rozwoju psychofizycznym i stanie zdrowia dzieci. Podanie niezbędnych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów).
 4. Do Państwa danych ma dostęp placówka Medycyny Pracy w zakresie realizacji właściwej opieki zdrowotnej na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych, Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
 5. Do Państwa danych ma dostęp firma VULCAN z o.o. (ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław) na podstawie podpisanych umów powierzenia danych. Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępnia nam narzędzia informatyczne.
 6. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
 7. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:
 • dostęp do swoich danych,
 • sprostowanie danych,
 • ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą o systemie oświaty i wydanych do niej aktów prawnych, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy zs4.inspektor@tolstoj.eu lub korespondencję kierować na adres : Zespół Szkół nr 4, ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska.

————————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dana Państwa dzieci przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13 przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, jak i do celów związanych z promocją Szkoły (pełna treść informacji znajduje się w „obowiązku informacyjnym” umieszczonym na 1 stronie dokumentu).

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka/Ucznia :

………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka/ucznia)

Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej

…………………………………………

(czytelny podpis rodzica, opiekuna ucznia)


INFORMACJA O DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej ul.Tołstoja 13 tak jak większość instytucji informuje o swojej działalności podejmując aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzimy np. tablice informacyjne, gazetkę szkolną, szkolne strony internetowe.

W zasobach tych publikujemy informacje o naszych szkolnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków naszej szkolnej społeczności, w tym naszych uczniów. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Szkołę i uczniów w dobrym świetle. Wzbogacamy je zdjęciami i ewentualnie filmami, które zostały wykonane w czasie szkolnych uroczystości, wydarzeń, zajęć.

Szanując prawa* naszych uczniów i ich rodzin, serdecznie prosimy o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania w celach promocji Szkoły informacji nt. Państwa dziecka.


ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI NT. UCZNIA,

W TYM JEGO WIZERUNKU W CELACH ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ SZKOŁY

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka/Ucznia )

Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak imię i nazwisko, klasa, do której uczęszcza moje dziecko, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brało lub będzie brało udział (np. konkursy, zawody sportowe), informacji o jego sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka, czyli fotografii i nagrań, na których będzie możliwa identyfikacja mojego dziecka. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z promocją szkoły, także poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie:

 • umieszczenie informacji w gazetce szkolnej,
 • zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych umieszczonych wewnątrz budynku Szkoły,
 • zamieszczenie informacji na oficjalnych, szkolnych stronach internetowych,
 • przekazywanie informacji, w tym zdjęć i filmów o najważniejszych wydarzeniach z życia Szkoły na stronę internetową Urzędu Miasta i do mediów lokalnych.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie wychowawcy mojego dziecka lub pracownikowi sekretariatu szkoły pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

…………………………………………………………..

(data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650).