6 WRZEŚNIA 2019 – DZIEŃ TOLERANCJI I INTEGRACJI W ZS NR 4

6 WRZEŚNIA 2019 DZIEŃ TOLERANCJI I INTEGRACJI W ZS NR 4

 Serdecznie witamy Wszystkich uczniów w nowym roku szkolnym 2019/2020. Szczególnie trzymamy kciuki za uczniów klas I, aby dobrze zintegrowali się ze środowiskiem szkolnym.

Niewątpliwie istotne ku temu są kwestie; akceptacji i tolerancji wobec drugiej osoby.

Przypominamy, że tolerancja to poszanowanie czyichś wierzeń, poglądów, upodobań, różniących się od własnych. Pochodzi od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać i oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.

Tolerncję charakteryzuje rezygnacja z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia (tolerancja nie rozciąga się więc np. na akty przemocy). Jakkolwiek zasada tolerancji jest współcześnie stosunkowo szeroko uznana i prawnie zagwarantowana niemal na całym świecie, bywa nierzadko kwestionowana i naruszana. Tam gdzie jest w pełni przestrzegana istotnego znaczenia nabrał problem granic tolerancji.
Przeciwieństwem tolerancji jest nietolerancja, dyskryminacja, ksenofobia, dogmatyzm i fanatyzm w różnych sferach życia (religijnej, politycznej, społecznej, obyczajowej), a także wszelkiego rodzaju fundamentalizm oraz szowinizm i totalitaryzm. Tolerancja podtrzymuje życie narodów, bowiem prześladowania często kończą się represjami.

Akceptacja z kolei (z łac. acceptatio, dosł. przyjmowanie) to uznanie czegoś, aprobata, potwierdzenie czegoś, pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić, uznanie czyichś cech postępowania za zgodne z oczekiwaniami, a także formalna zgoda na jakieś działania, zwykle wyrażona podpisem na odpowiednim dokumencie i niekoniecznie wynikająca z ich pozytywnej oceny, także wyrażenie zgody przez osobę uprawnioną dla sposobu załatwienia sprawy lub aprobatę treści pisma. Akceptacja inaczej – to także przychylna ocena lub przyjęcie jakiegoś sądu, opinii lub zachowania, sprzyjanie przemianom jednostki, wspieranie jej, aby realizowała swoje możliwości.
Wyróżnia się: akceptację innych osób lub grup społecznych, akceptację norm, oznaczającą zgodę na ich realizację, a także akceptację samego siebie.

Tolerancja a akceptacja.
Ludzie bardzo często uważają, że słowa “tolerancja” i “akceptacja” to synonimy, a to nie jest prawdą i używanie tych terminów zamiennie jest błędem. Tolerancja nie oznacza akceptacji (por. łac. acceptatio – przyjmować, sprzyjać) czyjegoś zachowania czy poglądów. Wręcz przeciwnie, tolerancja to poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów, mimo że nam się one nie podobają.

Zatem tolerancja to szacunek wobec czegoś lub kogoś, względna obojętność, szanowanie np. czyjegoś zdania ale niekoniecznie zgadzanie się z nim. Podczas gdy, akceptacja jest poniekąd przyzwoleniem, przytaknięciem danemu zachowaniu, poglądowi, z którymi zazwyczaj się zgadzamy i utożsamiamy.

Na koniec jeszcze definicja integracji społecznej. Integracja społeczna to zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości społecznej, rozumiane jako intensywność i częstotliwość kontaktów między członkami danej zbiorowości oraz jako akceptacja w jej obrębie wspólnych systemów wartości, norm, ocen. Kierunek tego rodzaju działań określa się mianem „integracja”, „integracja w drugim nurcie” lub „życie w jak najmniej ograniczającym środowisku”.

Wobec powyższego – SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE 🙂  AKCEPTUJMY 🙂  TOLERUJMY RÓŻNICE 🙂 i oby Wszystkim było Dobrze ze Wszystkimi w Naszej szkole.

                                           Grażyna Czechowicz, Agnieszka Matuszyńska, Aleksandra Stuła

Leave a Reply

Your email address will not be published.