REKRUTACJA 2024 / 2025 ZAPISY – SYSTEM VULCAN Kierunki :Technik logistyk, Technik eksploatacji portów i terminali, technik mechatronik, technik realizacji nagrań oraz kierunki w branżowej szkole I stopnia nr 4 Nowoczesne kierunki – inwestycje w Rudzie Śląskiej

Spread the love

TECHNIK LOGISTYK – ZARZĄDZAJ FIRMĄ TRANSPORTOWĄ ORAZ MAGAZYNEM – NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024 / 2025.

Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.

Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej lub u pracodawcy.

Technikum – 5 lat nauki

– TECHNIK LOGISTYK ( OBSŁUGA MAGAZYNÓW I ORGANIZACJA TRANSPORTU )

– TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

– TECHNIK MECHATRONIK (drukarki 3D, projektowanie)

– TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 – 3 lata nauki

magazynier – logistyk !!!!

sprzedawca !!!

kucharz

fryzjer

cukiernik

piekarz

automatyk

elektryk

operator cnc

mechatronik

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

elektromechanik

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych

lakiernik

murarz –tynkarz

stolarz

ślusarz

krawiec.

Zgłoś kandydaturę

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

KIERUNKI KSZTAŁCENIA – KLIKNIJ NA LINK – OPIS ZAWODÓW

WWW.KIERUNKI.TOLSTOJ.EU

KIERUNKI – BIULETYN DO POBRANIA

 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.

 • Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

  lub u pracodawcy.

Technikum – 5 lat nauki

– TECHNIK LOGISTYK ( OBSŁUGA MAGAZYNÓW I ORGANIZACJA TRANSPORTU )

Technik logistyk -Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach – innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki, [transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć

 

TECHNIK LOGISTYK 333107

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk ! Kierunek innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki – Nowoczesne inwestycje w Rudzie Śląskiej – magazyny, centra logistyczne (transport samochodowy !, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy)

LOGISTYK to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.
Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

Perspektywy zawodowe

Uczniowie przygotowani będą do pracy:

– w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (koordynując przepływ produktów i usług),
– w dużych sieciach handlowych (m.in. jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, opakowaniami a także odpadami);
– w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
– w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
– w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako początkowi projektanci infrastruktury logistycznej,
– jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący m.in. firmę logistyczną, hurtownię lub sklep.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Kwalifikacje
 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu
Efekty kształcenia

Technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych — kwalifikacja SPL.01:

 1. przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,
 2. monitorowanie poziomu i stanu zapasów,
 3. obsługiwanie programów magazynowych,
 4. prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 5. monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Kwalifikacja SPL.04:

 1. planowanie procesów transportowych,
 2. organizowanie procesów transportowych,
 3. dokumentowanie procesów transportowych.
Możliwości zatrudnienia
 • Centra logistyczne
 • Centra dystrybucji
 • Działy logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
 • Przedsiębiorstwa spedycyjne
 • Przedsiębiorstwa transportowe
 • Działy logistyki w urzędach
 • W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego.

  Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

  • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
  • Raben, IKEA
  • Delta Trans Logistik Sp z o.o. Świętochłowice
  • PROMUS Ruda Śląska, Wuwer Ruda Śląska i inne.

– TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

 

EUROZAWÓD 

AU. 33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych; udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
2) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych; sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
3) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
4) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
5) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI.

– TECHNIK MECHATRONIK (drukarki 3D, projektowanie)

(projektuj drony, roboty), drukarki 3D

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

W zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.
Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNEGO KIERUNKU !

SZKOŁA POSIADA DRUKARKI 3D 

Trójwymiarowe drukowanie przedmiotów to hit ostatnich lat. Pomysł na tworzenie produktów przestrzennych za pomocą komputerowo programowanych narzędzi formujących, stał się nadzieją na kolejną rewolucję technologiczną i przemysłową.
Technologia ta zakłada tworzenie przestrzennych przedmiotów za pomocą nakładania na siebie kolejnych warstw materiału.
Dzisiaj drukowanie przestrzenne znajduje zastosowanie przy produkcji między innymi w architekturze, w motoryzacji, lotnictwie, dentystyce i w wielu innych dziedzinach.

– TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

AUD.08. Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:

 • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;
 • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.
 1. W zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:

 • rejestrowania materiału dźwiękowego;
 • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;
 • wykorzystania systemu MIDI.Te

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: studia nagraniowe, studia montażowe, masteringowe i postprodukcji dźwięku, studia radiowe i telewizyjne, teatry, ośrodki upowszechniania kultury oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik realizacji nagrań i nagłośnień :
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach

W dniu 28 stycznia br. Szkoła podpisała Porozumienie o współpracy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach!!!

Porozumienie pozwoli wspieranie rozwoju zawodowego naszych realizatorów nagrań i nagłośnień w zakresie praktym zawodowych, wizyt studyjnych, warsztatów i wsparcia nauczycieli zawodu. Pozyskanie tak renomowanego Partnera w rozwoju szkoły to szansa na profesjonalne szkolenie w zawodzie i wsparcie medialne.

====================================================

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  – 3 lata nauki

 • magazynier – logistyk !!!!

 • sprzedawca !!!

 • fryzjer (wielozawodowa)

 • kucharz

 • cukiernik

 • piekarz

 • elektryk

 • operator cnc

 • mechatronik

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • automatyk

 • elektromechanik

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • lakiernik

 • murarz –tynkarz

 • stolarz

 • ślusarz

 • krawiec.

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Termin Informacja
13 maja – 17 czerwca 2024
do godz. 15:00
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom. Jeśli wniosek wyślesz elektronicznie, to nie musisz go składać osobiście w szkole.
Oddaj podpisany przez Ciebie i Rodziców wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7:00 do 15:00.
Po złożeniu wniosku otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie w placówce wskazanej przez szkołę.
21 czerwca – 5 lipca 2024
do godz. 15:00
Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
12 lipca 2024 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez szkołę. Na stronie slaskie.edu.com.pl lub na stronie internetowej naszej szkoły możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś zakwalifikowany.
12 lipca – 18 lipca 2024
do godz. 14:00
Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli wcześniej złożyłeś tylko kopie), a także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 lipca 2024
do godz. 14.00
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 22 lipca 2024 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach.
do 23 lipca 2024 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje pytając przez e-maila:  tolstoj4@gmail.com  lub telefonicznie (32) 24-21-628.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ŚWIADECTWO

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Najwyższa ocena z języka obcego 18 punktów
Drugie punktowane zajęcia edukacyjne 18 punktów
Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady) 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna, wolontariat 3 punkty

Dla uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny:

 • celującej – przyznaje się 35 pkt
 • bardzo dobrej – przyznaje się 30 pkt
 • dobrej – przyznaje się 25 pkt
 • dostatecznej – przyznaje się 15 pkt
 • dopuszczającej – przyznaje się 10 pkt

b) języka obcego nowożytnego oceny:

 • celującej – przyznaje się 30 pkt
 • bardzo dobrej – przyznaje się 25 pkt
 • dobrej – przyznaje się 20 pkt
 • dostatecznej – przyznaje się 10 pkt
 • dopuszczającej – przyznaje się 5 pkt

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

 • celującym – 18 punktów,
 • bardzo dobrym – 17 punktów,
 • dobrym – 14 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WYNIKI EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z języka obcego 100% x 0,3 = 30 punktów

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA KONKURSY I OLIMPIADY

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw – 3 – poz. 1737)

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

==============================================================

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Ogólne zasady rekrutacji

Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie trzech szkół
ponadpodstawowych. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 1.  

W terminach określonych harmonogramem naboru absolwenci szkoły podstawowej składają w sekretariacie
szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
  specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
  ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • zdjęcia legitymacyjne – 3 szt.
 • Dokumenty, o których mowa pkt. 3 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

  1. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej może być składana także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

 1. W pierwszej kolejności do danego oddziału przyjmowani są uczniowie, którzy wskazali ten oddział we wniosku o przyjęcie i uzyskali największą liczbę punktów. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności. W przypadku większej liczby kandydatów o tej samej ilości punktów o przyjęciu będą decydowały w odpowiedniej kolejności następujące kryteria:
  – wynik egzaminu ósmoklasisty,
  – wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych preferowanych do danego oddziału wg tabeli w pkt. II regulaminu,
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone odpowiednim dokumentem:

  a. kandydaci z rodziny wielodzietnej (wymagane oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata),
  b. kandydaci z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
  c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawność obojga rodziców kandydata i/lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii,
  urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
  d. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego
  orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
  e. objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
  zastępczą – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo
  poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica). Kryteria te mają jednakową wartość.

  Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 1. PROCEDURY (TERMINY REKRTUTACJI

 1.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.