Biblioteka szkolna zaprasza na konkurs “Ubierz się w książkę!” – miejski konkurs czytelniczo-fotograficzny dla uczniów szkół średnich

Spread the love

Biblioteka szkolna zaprasza na konkurs “Ubierz się w książkę!” – miejski konkurs czytelniczo-fotograficzny dla uczniów szkół średnich, polegający na promocji wybranej książki w formie sleeveface. Termin nadsyłania prac: do 30 listopada (regulamin i plakat do wykorzystania w załączniku).

Załącznik do pobraniaPełna wersja regulaminu !!

https://tolstoj.eu/wp-content/uploads/2023/11/konkurs_sleeveface_regulamin_z_zalacznikami.pdf

Regulamin konkursu czytelniczo-fotograficznego „Ubierz się w książkę!”
I.
Organizator konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice.
II.
Patronat honorowy: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Katowicach.
III. Adresaci: uczniowie szkół średnich z Katowic.
IV. Cele konkursu:

Promocja czytelnictwa.

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.

Doskonalenie umiejętności fotograficznych.

Rozwijanie kreatywności uczniów i popularyzacja ich twórczości.
V.
Ogólne zasady konkursu:

 1. Z każdej szkoły udział w konkursie może wziąć maksymalnie 3 uczniów.
 2. Wyklucza się zdjęcia tworzone przez kilku uczniów (współautorstwo).
 3. Fotografie nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i nagradzane.
 4. Prace konkursowe prezentujące treści niecenzuralne, obraźliwe itp. nie będą uwzględniane.
 5. Do zdjęcia należy dołączyć:
 • wypełnioną metryczkę (załącznik nr 1),
 • podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) – w przypadku uczniów niepełnoletnich
  lub podpisaną zgodę ucznia – w przypadku uczniów pełnoletnich (załącznik nr 3),
 • zgodę opiekuna (nauczyciela) na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu (załącznik nr 4).
  VI. Wymagania dotyczące prac konkursowych.
 1. Uczeń przygotowuje jedną fotografię w formie sleeveface, popularyzującą wybraną książkę (przykłady:
  https://rogershouseife.blogspot.com/2019/05/sleeveface.html, w formacie .jpg, .jpeg lub .png, nieprzekraczającą 10 MB.
 2. Ze względu na czytelniczy charakter konkursu wyklucza się tworzenie kompozycji z okładkami płyt winylowych.
 3. Zdjęcie można wykonać w dowolnej scenerii oraz poddać minimalnej obróbce graficznej.
  VII. Przesyłanie prac.
  Zdjęcie oraz całą podpisaną dokumentację w formie skanów lub fotokopii przesyła opiekun uczestnika konkursu na adres pbwkatowice@gmail.com do 30 listopada 2023 r. (do godziny 23:00). Prace wysłane po terminie, nie będą uwzględniane. W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs „Ubierz się w książkę!”.

  VIII. Terminy i ogłoszenie wyników.
 4. Czas na przygotowywanie prac konkursowych oraz ich nadesłanie – od 30 października do 30 listopada 2023 r.
 5. Ocena prac przez jury, które powoła organizator – do 14 grudnia 2023 r.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu – do 15 grudnia 2023 r.
  IX. Rozstrzygnięcie konkursu.
 7. Decyzja jury jest ostateczna. Podczas oceny będą brane pod uwagę: wykonanie pracy konkursowej
  zgodnie z zasadami regulaminu, kreatywność, pomysłowość oraz kompozycja i jakość fotografii.
 8. Wyniki, informacje o terminie oraz formie wręczenia nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora i jego profilach w mediach społecznościowych. Zostaną również przesłane pocztą elektroniczną opiekunom, którzy podjęli się opieki nad laureatami.
 9. Dla laureatów (I, II i III miejsce) przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe – bony podarunkowe do księgarni.
 10. Wszyscy opiekunowie, których uczniowie wezmą udział w konkursie, otrzymają podziękowania.
  X.
  Postanowienia końcowe.
 11. Nadesłanie pracy konkursowej (fotografii) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w publikacjach dotyczących
  konkursu, na stronie internetowej placówki i jej profilach w mediach społecznościowych oraz ekspozycjach bibliotecznych.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz prawo do odwołania lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn. W przypadku takiej sytuacji opiekunowie uczniów zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
 15. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez organizatora.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.
 17. Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Rozporzą-
  dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  osobowych, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Organizator informuje, że dane osobowe
  laureatów (imię i nazwisko, nazwa szkoły) zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych, na
  stronie internetowej placówki i jej profilach w mediach społecznościowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.