Obowiązki doradcy zawodowego oraz zakres uczestnictwa

Spread the love

Doradca zawodowy – to specjalista, który udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego.

Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej. Może także w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności ucznia.

Doradca zawodowy pracuje w formie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych.

Obowiązki doradcy zawodowego w Zespole Szkół nr 4 pełni mgr inż. Grażyna Szostok (sala 6).

Wszelkie przydatne informacje dotyczące doradztwa będą aktualizowane na stronie internetowej szkoły.

Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • bezrobocie
 • problemy zdrowotne
 • adaptacja do warunków pracy i mobilności zawodowej.
 1. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 2. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 3. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 4. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego.
Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świcie zawodów,
 • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata, pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.
 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
  Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
 2. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.
 3. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły,
 • realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowe, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD, wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.

Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

==================================================================================

Doradztwo zawodowe jest prowadzone na obowiązkowych zajęciach lub w formie odrębnych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, lub w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Możliwe jest dobrowolne korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tylko w odniesieniu do tych zajęć rodzic może zrezygnować z udziału dziecka  w tej formie (§ 3, §  6 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, § 2 ust. 1 pkt 3, §  4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania).

Doradztwo zawodowe na każdym poziomie edukacji

Zajęcia doradztwa zawodowego należą do jednej z podstawowych form działalności szkoły (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe). Doradztwo zawodowe jest realizowane:

1)     W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2)     W klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, zwanej dalej “ustawą”.

3)     W klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 4-7, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

4)     W klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.

5)     W szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy.

6)     W szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem.

7)     W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy

(§ 3 rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego).

Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć, w tym zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Ustalony przez dyrektora rozkład zajęć stanowi zestaw zajęć, w których udział uczniów jest obowiązkowy (§ 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania).

Obowiązkowy udział uczniów w zajęciach z doradztwa

Udział ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkowy, jednak przepisy nie wskazują żadnej możliwości egzekwowania tego obowiązku. Z zajęć tych nie ustala się oceny – zgodnie z §  7 rozporządzenia w sprawie  doradztwa zawodowego, informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.  

Dyrektor nie może więc uznać decyzji rodziców o „wypisaniu” ucznia z tych zajęć, natomiast nieobecność ucznia na tych zajęciach nie będzie miała wpływu na jego promowanie. Może jedynie wpłynąć na ocenę zachowania, jeśli takie kryterium przyjęto w szkole.

źródło : Marzenna Czarnocka (portal oświatowy)

Leave a Reply

Your email address will not be published.